SUOMEN ROSEN-TERAPEUTIT RY:N EETTISET OHJEET 2/ 2011

Suomennettu vuoden 1996 Rosen-instituutin eettisistä ohjeista suomalaiseen käytäntöön
 soveltaen.
 
 Nämä eettiset ohjeet koskevat kaikkia Rosen-menetelmän ja Rosen-liikunnan
 opiskelijoita ja harjoittelijoita, valmiita Rosen-terapeutteja sekä
 Rosen-menetelmän opettajia, jotka ovat Suomen Rosen-terapeutit ry:n jäseniä.
 Rosen-terapeutti noudattaa työssään yhteiskuntamme moraalisia ja sosiaalisia
 normeja. Hyväksyttyjen moraalisten ja laillisten normien rikkominen voi
 aiheuttaa asiakkaalle  ongelmia sekä vahingoittaa ammatin mainetta.
 
 Rosen-terapeutti kunnioittaa hyvää liiketapaa ja ilmoittaa
 ammattitoiminnastaan asiallisesti, sekä ottaa hoitoja hinnoitellessaan
 huomioon paikkakuntansa ja verrattavissa olevien hoitojen hintatason.
 Kaikkien Rosen-terapeuttien velvollisuus on ylläpitää oman työnsä
 korkeaa tasoa opiskelemalla Rosen-menetelmään liittyvää uutta tietoa ja
 sen soveltamista käytäntöön. Terapeutti syventää tietoaan
 Rosen-menetelmän päämääristä ja työskentelytavoista sekä
 kehittää itseään perehtymällä muihin kehotyöskentely- ja terapeuttisiin
 menetelmiin. Rosen-menetelmän opettajien, terapeuttien, tutkijoiden ja muiden menetelmästä 
 kiinnostuneiden tahojen tulee pitää yllä pyrkimystä avoimiin keskinäisiin vuorovaikutusuhteisiin.
 
 Rosen-terapeutiksi opiskelevat kutsuvat itseään Rosen-menetelmän
 opiskelijoiksi tai -harjoittelijoiksi opiskeluvaiheesta riippuen.
 Rosen-menetelmän koulutukseen liittyviä kursseja saavat pitää
 ainoastaan Rosen-instituutin valtuuttamat opettajat. Rosen-menetelmän opettaja
 tiedostaa Rosen-menetelmän periaatteiden, oman osaamisensa sekä
 henkilökohtaisen prosessinsa vaikutuksen opetustyöhön ja siinä
 kehittymiseen. Opettajan ja terapeutin, jolla on asiakkaana Rosen-opiskelija, tulee
 olla tietoinen rooliensa eroavaisuuksista, ja pitää ne erillään erityisesti opetustilanteessa.
 Terapeuttina saatu tieto on pidettävä salassa myös opetustilanteissa, sillä ammattietiikan kannalta
 salassa pidettävää ovat kaikki asiakasta koskevat tiedot, myös asiakassuhteen olemassaolo.
 Vaitiolovelvollisuus säilyy myös sen jälkeen, kun henkilö ei ole enää siinä asemessa, jossa hän on tiedot saanut, 
 esimerkiksi työn tai harjoittelun päätyttyä (kts. vaitiolovelvollisuus, liite 1).
 
 Rosen-terapeutilla on oikeus valita asiakkaansa. Asiakassuhteen
 muodostuttua Rosen-terapeutti sitoutuu luottamukselliseen,
 yksityisyyttä ja asiakkaan ainutkertaisuutta kunnioittavaan vuorovaikutukseen.
 Terapeutti  huolehtii asiakkaan hyvinvoinnista hoitotilanteessa ja kunnioittaa
 jokaisen kohtaamansa henkilön ihmisarvoa.
 Rosen-terapeutilta edellytetään kykyä ylläpitää terveitä ihmisten välisiä suhteita. Rosen-terapeutti ei harjoita
 Rosen-menetelmää, jos hänen henkilökohtaiset ongelmansa heikentävät kykyä ammatilliseen toimintaan ja
 näin saattavat aiheuttaa tilanteen joka vahingoittaa asiakasta.
 
 Rosen-hoidossa vapautuu tunteita, joista Rosen-terapeutti on valmis
 keskustelemaan asiakkaan kanssa. Hoitotilanteessa on myös tärkeää, ettei terapeutti
 ohjaile asiakasta omien henkilökohtaisten arvojensa, mielipiteidensä tai
 ennakkoluulojensa perusteella. Terapeutti tietää, että seksuaalisviritteinen
 kanssakäyminen asiakkaan ja terapeutin välillä on vahingollista
 asiakkaan hyvinvoinnille ja tuhoaa terapeuttisen suhteen.
 Asiakkaalla on oikeus valita terapeutti ja käydä eri terapeuttien
 hoidoissa. Jos asiakkalla on ongelmia jotka eivät kuulu terapeutin oman osaamisen alueeseen,
 terapeutti ohjaa hänet jonkun muun ammmattilaisen vastaanotolle. Terapeutti toimii
 kollegiaalisesti toista terapeuttia kunnioittaen, eikä ota kantaa toisen terapeutin
 asiakassuhteisiin.
 
 Rosen-terapeutti, joka joutuu monimutkaiseen ammattieettiseen
 harkintatilanteeseen, konsultoi kollegaa ja/ tai Eettistä toimikuntaa.
 Halutessaan sekä  asiakas että Suomen Rosen-terapeutit
 ry:n jäsen voivat  ottaa yhteyttä Eettiseen toimikuntaan.
 Kaikki Rosen-menetelmään ja sen harjoittamiseen liittyvät eettiset
 ongelmat pyritään selvittämään ensisijaisesti asianosaisten kesken.
 Mikäli ratkaisuun ei päästä, asianosaiset voivat kääntyä Suomen
 Rosen-terapeutit ry:n Eettisen toimikunnan puoleen. Toimikunta tutkii tapaukset
 puolueettomasti kaikkia osapuolia kuunnellen. Asianosaisille annetaan
 toimikunnan palaute. Toimikuntaan tuodut asiat ja niiden
 käsittelyprosessit arvioidaan vuosittain.
 Jos valitus koskee Eettisen toimikunnan jäsentä, hänen tilalleen
 toimikuntaan kutsutaan Suomen Rosen-terapeutit ry:n hallituksen jäsen.
 Jos valitus koskee koko Eettistä toimikuntaa, asia käsitellään Rosen-instituutissa Berkeleyssä.
 
 

 Liite 1

 

Mitä vaitiolo- /salassapitovelvollisuus tarkoittaa?

 
Vaitiolo- tai salassapitovelvollisuus on nimensä mukaisesti velvollisuus; se siis
velvoittaa sitä henkilöä, jota se koskee ammattinsa vuoksi. Vaitiolovelvollisuus
voidaan jakaa kolmeen tasoon:  
 
1. Moraalinen vaitiolovelvollisuus on yleisen tavan ja käytännön kautta k.o. henkilöä
koskeva velvollisuus. Moraalinen vaitiolovelvollisuus on yksilön omantunnon varassa:
häntä ei rangaista salaisuuden paljastamisesta ja hänet voidaan määrätä todistamaan
kuulemastaan oikeudenkäynnissä.
 
 2. Juridinen vaitiolovelvollisuus on lakiin kirjattu vaitiolovelvollisuus. Kaikilla
sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevillä on tämä
vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuus koskee myös opettajia,
kouluterveydenhoitajia ja sotilaita. Mitään potilaan/ asiakkaan sairautta tai sen
hoitoa koskevia tietoja ei saa luoovuttaa muille kuin niille, jotka tarvitsevat
näitä tietoja potilaan/ asiakkaan hoidossa. Ihminen itse päättää ja antaa
kirjallisen luvan mitä tietoja saa luovuttaa eteenpäin, ja kenelle. Tämä koskee
myös omaisille annettavia tietoja. Tämän juridisen vaitiolovelvollisuuden mukaan
salassapitovelvollisuus säilyy palvelussuhteen tai tehtävän päättymisen jälkeen.
 
3. Ehdoton vaitiolovelvollisuus, joka Suomessa on vain yhdellä ammattiryhmällä:
papeilla ja muilla luterilaisen seurakunnan työntekijöillä oleva rippisalaisuus.
 

Mihin vaitiolo- /salassapitovelvollisuus velvoittaa  Rosen-terapeuttia ja -opettajaa

sekä Rosen-menetelmän opiskelijaa käytännön työssä?

 
Vaitiolovelvollisuutta säädetään monilla laeilla (Suomen perustuslaki, 10 §)  ja
ohjeilla, kuten Suomen Rosen-terapeuttien Eettiset ohjeet, mutta
Rosen-terapeutin tulee olla tietoinen moraalisesta velvollisuudestaan säilyttää
luottamuksellisena ne tiedot, jotka hän saa tietoonsa hoidossaan olevilta
asiakkailta. Rosen-terapeutti voi olla ainoa ihminen asiakkaan maailmassa, jolle asiakas
voi uskoutua ja näyttää oman sisimpänsä, tunteensa ja kokemuksensa, näin ollen  Rosen-terapeutin
on oltava hänen luottamuksensa arvoinen.
Hyvän hoitosuhteen vaatimus on siis ehdoton luottamuksellisuus. Asiakas tai potilas
pystyy luottamaan terapeuttiin sitä paremmin, mitä varmempi hän on siitä, että
hoidon aikana esiin tulevat asiat jäävät vain hänen ja Rosen-terapeutin välisiksi asioiksi.
Rosen-terapeutti ei saa kertoa hoidossaan olevien  asiakkaiden asioita sivullisille,
joita ovat kaikki ulkopuoliset henkilöt, myös  terapeuttikollegat sekä muut
hoitoon ja koulutukseen osallistuvat ammattihenkilöt (jotka eivät osallistu
asiakkaan hoitoon) mukaan lukien. Mikäli hoidossa ilmenee seikkoja joista
Rosen-terapeutilla on tarvetta keskustella, tulee sen tapahtua ns.
työnohjaus-keskustelussa, joka myös kuuluu vaitiolovelvollisuuden alaisuuteen.
 
Juridinen vaitiolovelvollisuus tarkoittaa siis sitä, että asiakastapauksista ei voi kertoa, edes nimettömästi,
kenellekään ulkopuolisille, ja se on voimassa myös sen jälkeen, kun  
henkilö ei ole enää siinä asemassa, jossa hän on tiedot saanut, esimerkiksi työn tai
koulutuksen päätyttyä.Juridinen vaitiolovelvollisuus pitää sisällään moraalisen vaitiolo-velvollisuuden.
 

Mitä vaitiolo- /salassapitovelvollisuus tarkoittaa Rosen-terapeuttikoulutuksessa?

 
Koulutuksen, ja erityisesti harjoittelun alussa, osallistujille kerrotaan
vaitiolovelvollisuudesta ja selvitetään, mitä se käytännössä tarkoittaa.
Koulutuksessa ja harjoittelussa asiakkaille tapahtuneet asiat ovat luottamuksellisia
ja jäävät koulutuksen, harjoittelun ja reflektio-tilaisuuksien sisäisiksi asioiksi, eikä
niistä voi kertoa ulkopuolisille  ihmisille. Omista kokemuksistaan,
reaktioistaan ja tunteistaan voi kertoa muille, mutta kenenkään muun (asiakkaan tai
opiskelijan) asioita, reaktioita, kokemuksia tms. ei saa paljastaa ulkopuolisille.
 

Mitä vaitiolo- /salassapitovelvollisuus tarkoittaa opiskelija-opettajasuhteessa?

 
Opiskelu Rosen-terapeutiksi tapahtuu myös oman ammatillisen kasvun
kautta. Opiskelija käy läpi henkilökohtaista ammatillista kasvuprosessiaan,
josta hän voi keskustella ohjaavan opettajan ja terapeutin kanssa. Nämä
vuorovaikutussuhteet ovat luonnollisesti vaitiolovelvollisuuden suojassa.
Rosen-terapeuttiopiskelijan on voitava luottaa siihen, että hänen luottamuksellisesti
kertomat kokemuksensa ja  asiansa ovat opettajan ja terapeutin vaitiolovelvollisuuden alaisia.
Pulmallisissa tilanteissa opettaja on yhteydessä opiskelijaan, ja
tarvittavasta jatkomenettelystä sovitaan opiskelijan kanssa.
Rosen-menetelmän opettajaa velvoittaa sekä terapeutille että opettajalle säädetty
juridinen vaitiolovelvollisuus.
 
 

Kirjallisuutta

Suomen perustuslaki (731/1999)
Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) 6. luku
Henkilötietolaki (523/1999)
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä (559/1994)
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (785/1992).
Laki yksityisestä terveydenhuollosta (152/1990) 12ß
Rikoslaki (39/1889)15§, 38§, 40§
Tieliikennelaki (267/1981)73a § (113/2004)
Therapia Fennica.fi, Salassapitovelvollisuus, Hannu Laaksonen
Sairaanhoitajan eettiset ohjeet
________________________________
 
CSS